top of page

Algemene voorwaarden

Gelukkig wijzer! 2019

 

 1. Algemeen:
  a) Het gebruik maken van de diensten van Gelukkig wijzer! betekent dat u de voorwaarden accepteert.
  b) U dient de algemene voorwaarden te accepteren, alvorens u gebruik maakt van de diensten van Gelukkig wijzer! . Gelukkig wijzer! houdt zich het recht deze algemene voorwaarden aan te passen aan de actualiteit.
  c) Gelukkig wijzer! raadt u aan de algemene voorwaarden voor instemming te lezen.
  d) Gelukkig wijzer!, is opgericht door Sandra Vergeer  (is een natuurlijk persoon, hierna te noemen: de opdrachtnemer) gevestigd te Alphen aan den Rijn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 77178629

 2.  e) Gelukkig wijzer! richt zich op het coachen, ondersteunen en begeleiden van; kinderen en hun omgeving / ouders, en jongvolwassenen (hierna te noemen opdrachtgever).
  a) Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van, of met opdrachtnemer en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
  b) De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.

 3. Definities
  Opdrachtnemer; Gelukkig wijzer!

 4. Opdrachtgever; De wederpartij van opdrachtnemer.
  Overeenkomst; Een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen levering van diensten of goederen.

 5. Uitvoering van de overeenkomst
  a) Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  b) Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting naar de opdrachtgever. Nooit een resultaatverplichting.

 6. Tarieven
  a) Opdrachtgever dient op de hoogte te zijn van de kosten. Deze zijn na te lezen op de tarieven pagina van de opdrachtnemer of na te vragen bij opdrachtnemer.
  b) Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, zijn alle bedragen in Euro’s.

 7. Betalingsvoorwaarden
  a) De betaling dient bij voorkeur overgemaakt te worden. Voor de betaling ontvangt de opdrachtgever een factuur per email.
  b) De opdrachtgever verplicht zich sowieso de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken naar de rekening van de opdrachtnemer. Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt de opdrachtnemer een betalingsherinnering. Indien opdrachtgever niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is de opdrachtnemer gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten van € 5,00 per nota, in rekening te brengen. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van de opdrachtnemer, is de opdrachtnemer genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden.

 8. d) Voor de training "Alle teksten de baas"wordt er vooraf gefactureerd

 9. c) De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn comfort de wet, volledig voor uw rekening.

 10. d) Bij een betalingsachterstand is de opdrachtnemer gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de opdrachtgever aan de betalingsverplichting heeft voldaan.
  e) Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.
  f) Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de opdrachtgever inbegrepen.

 11. Verhindering deelname
  a) Indien bij verhindering aan de deelname van een coaching sessie tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
  b) Indien de afspraak niet tijdig is geannuleerd, wordt de afgesproken sessie in rekening gebracht. Bij ziekte is overleg mogelijk.

 12. Overmacht
  a) Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.
  b) Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming verhindert, intreedt nadat de opdrachtnemer is gestart met uitvoering van de overeenkomst.
  c) Tijdens overmacht worden verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de opdrachtnemer langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 13. Aansprakelijkheid
  a) Bij lichamelijke en psychische klachten, raadt opdrachtnemer nadrukkelijk aan om eerst een arts, of psycholoog te raadplegen.
  b) Coaching en begeleiding van de opdrachtnemer zijn oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die opdrachtgever, al dan niet in overleg met opdrachtnemer heeft genomen.
  c) Opdrachtgever is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de coachingsessies als de periode daarna.
  d) Vergoeding aan de opdrachtgever kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van de opdrachtnemer.

 14. Klachtenprocedure
  a) Klachten voorafgaand aan, tijdens of na de verrichte diensten over de verrichte diensten, dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na de afspraak schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer.
  b) De klacht dient te worden voorzien van een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving, zodat opdrachtnemer in staat is zo adequaat mogelijk te reageren
  dc Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, is de rechter in de woonplaats van de opdrachtnemer bij uitsluiting bevoegd om van de geschillen kennis te nemen.

 15. Vertrouwelijke informatie
  a) Alle informatie die tijdens de coachingsessies besproken wordt, zal vertrouwelijk behandeld worden. In overleg met de opdrachtgever kan besloten worden om derden in te lichten.
  b) In geval van dreigend gevaar voor opdrachtgever, opdrachtnemer, bepaalde personen of voor de samenleving, behoudt de opdrachtnemer het recht om relevante informatie te verstrekken aan bevoegde instanties of personen zodat het gevaar kan worden voorkomen.
  c) Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan opdrachtgever geen schadevergoeding of schadeloosstelling van opdrachtnemer eisen.

 16. Coaching / begeleiding kinderen tot en met 16 jaar
  a) Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de coaching/begeleiding.
  b) De ondertekenende of opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft.
  c) Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. De opdrachtnemer kan niet verantwoordelijk voor worden gehouden voor het informeren van de gezaghebbende partner.

 17. Intellectuele eigendom
  a) Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde boeken, mappen, teksten, tekeningen, mallen, ontwerpen, documenten, alsmede voorbereidend materiaal daarvan (tezamen te noemen: "informatie") berusten uitsluitend bij De Coacherie.
  b) Het is niet toegestaan de informatie ter beschikking te stellen aan derden, te vermenigvuldigen, te kopiëren of te (laten) vervaardigen, tenzij Gelukkig wijzer! schriftelijke toestemming heeft verleend.
  c) Ingeval een opdracht wordt uitgevoerd naar onderwerp, tekeningen, specificaties of aanwijzingen, door of namens opdrachtgever verstrekt, wordt Gelukkig wijzer! gegarandeerd dat het gebruik daarvan haar niet in strijd zal brengen met wettelijke of andere voorschriften of beschermende rechten van derden en Gelukkig wijzer! gevrijwaard tegen alle aanspraken verband houdende met gestelde inbreuken op rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden.

 18. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
  a) De opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.
  b) Voorts is de opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de opdrachtnemer/coach kan worden gevergd.
  c) Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de coach op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 19. Toepasselijk recht en geschillen
  a) Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
  b) Indien opdrachtnemer en opdrachtgever c.q. cliënt een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in der minnen op te lossen.
  c) Indien het geschil niet op minnelijke wijze kan worden opgelost is de bevoegde rechtelijke instantie waar de opdrachtnemer gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet.

 20. Vindplaats en wijzigingen voorwaarden
  a) Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.gelukkigwijzer.nl en op te vragen bij Gelukkig wijzer!.
  b) Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de opdrachtnemer

bottom of page